Art of Traveler

บ้านแพมบก

โขกู้โส่ สะพานบุญบ้านแพมบก

โขกู้โส่ สะพานบุญบ้านแพมบก

ชาวไทใหญ่เชื่อว่าการสร้างสะพานคือการต่ออายุ สะพานบุญแห่งนี้จึงเกิดขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน