Art of Traveler

ลาวเวียง

สุขพอดี แบบวิถีลาวเวียงที่… บ้านหาดสองแคว

สุขพอดี แบบวิถีลาวเวียงที่… บ้านหาดสองแคว

มีหลักฐานบันทึกไว้ว่า … ที่นี่เป็นชุมชนลาวเวียงที่อพยพย้านถิ่นมาจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยใช้บริเวณที่แม่น้ำน่านและคลองตรอนไหลมาบรรจบกัน ในเขต อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ก่อตั้งเป็นชุมชนพักอาศัยและทำมาหากิน เลยเรียกชื่อตามสภาพภูมิประเทศตรงนั้นว่า “บ้านหาดสองแคว”