Art of Traveler

หนองหญ้าม้า

หนองหญ้าม้า บุปฝากลางทุ่ง

หนองหญ้าม้า บุปฝากลางทุ่ง

เมื่อรถแล่นเข้ามาถึง “หนองหญ้าม้า” จะเรียกว่าทุ่งก็ได้ เพราะภูมิประเทศเป็นที่ราบเตียนโล่ง… พวกเราอดตื่นตาและประหลาดใจอยู่ไม่น้อย เพราะทั้งทุ่งขาวโพลนไปด้วย “ดอกกระดุมเงิน”